Тун удахгүй

Бид хэзээ ажиллуулахаа хамгийн түрүүнд мэдээрэй.

Захиалга өгөх замаар хэн нэгний хүлээн авахыг тайлбарласан богино өгүүлбэр